Обяви
Полезна информация
Обяви
07 септември 2017 | 17:27
Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното разв...

05 септември 2017 | 13:20
Заповед № РД-02-14-709/30.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-14-300/2...

18 август 2017 | 10:52
МРРБ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ведомствен стол

14 август 2017 | 11:24
Обявление за изменение на решение за отчуждение на имоти в област Монтана

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
15 септември 2017 | 15:28
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дей...

07 септември 2017 | 16:49
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Зак...

21 август 2017 | 11:03
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - пуб...

16 август 2017 | 17:30
МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистр...

Виж всички
Нормативни актове
22 август 2017 | 16:21
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбан...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

22 май 2017 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

01 март 2017 | 14:08
Конституция на Република България

Виж всички