Обяви
Полезна информация
Обяви
21 февруари 2018 | 14:33
Резултати от процедура за избор на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програ...

14 февруари 2018 | 16:07
Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ЖП линия София – Пло...

09 февруари 2018 | 11:22
Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничест...

08 февруари 2018 | 09:49
Отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Мод...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
16 февруари 2018 | 16:43
Проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. з...

08 февруари 2018 | 12:32
Проект на Решение на Министерски съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публ...

02 февруари 2018 | 14:58
Проект на „Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“

01 февруари 2018 | 17:27
Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Аген...

Виж всички
Нормативни актове
26 януари 2018 | 16:40
Указания за АПИ и общините във връзка с изменения и допълнения през 2015 г., 2016 г. и до 01.06.2017 г. н...

22 януари 2018 | 15:15
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

22 август 2017 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

22 август 2017 | 16:21
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбан...

Виж всички