49 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020 са одобрени за финансиране

Заместник-министър Валентина Върбева участва в третото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в Благоевград