Годишни доклади за наблюдение на въздействие върху околната среда на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България управлява за програмен период 2014-2020 г.

Годишни доклади за наблюдение на въздействие върху околната среда на Програмите за трансгранично сътрудничеств

05 май 2017 | 15:13

Съгласно чл.30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредба за ЕО), Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува Годишните доклади за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с Докладите за Стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), които Република България управлява за програмен период 2014-2020 година.

  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с Доклада за Стратегическа екологичина оценка на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ — ИПП България - Сърбия 2014-2020
    Annual Monitoring Report on the compatibility of the environmental effects of the INTERREG - IPA CBC Bulgaria - Serbia 2014-2020 with the Strategic Environmental Report (SEA)
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с Доклада за Стратегическа екологичина оценка на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Бивша югославска република Маке
    Annual Monitoring Report on the compatibility of the environmental effects of the INTERREG - IPA CBC Bulgaria - the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020 with the Strategic Environmental Report (SEA)
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката за въздействие върху околната среда с Доклада за Стратегическа екологичина оценка на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020
    Annual Monitoring Report on the compatibility of the environmental effects of the INTERREG - IPA CBC Bulgaria - Turkey 2014-2020 with the Strategic Environmental Report (SEA)
Прикачени файлове (6)