Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (7)
    Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 2017-01-31 11:36:17
    Приложения 2017-01-31 11:35:55
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:36:23
    Комуникационна стратегия ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2017-01-31 11:36:27
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:02:37
    Формуляри за подписване на договори за съфинансиране 2017-10-12 15:42:51
    Формуляри за искане за плащане - версия 4 октомври 2017 2017-11-29 14:57:58
Прикачени файлове (7)