Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (11)
    Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 2017-01-31 11:27:48
    Приложения 2017-01-31 11:24:09
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:23:41
    Съобщение за отворена покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ 2017-01-31 11:24:57
    “Информация за бенефициентите по Програмата за трансгранично сътрудничество 2017-01-31 11:27:12
    Формуляри за искане за плащане – версия 3 - юни 2016 2017-01-31 11:29:51
    Насоки за осъществяване на първо ниво на контрол по Програмата за ТГС Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 – Версия 1 2017-01-31 11:30:12
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:02:04
    Информация за изпращане и публикуване в Единния информационен портал на публична покана от български партньори, които не са възложители по смисъла на чл. 5 от Закона за обществените поръчки 2017-10-18 14:33:37
    Съобщение за българските партньори, които изпълняват проекти по програмата 2017-10-18 14:34:31
    Формуляри за подписване на договори за съфинансиране 2017-10-27 13:46:52
Прикачени файлове (11)