МРРБ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ведомствен стол

МРРБ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ведомствен стол

18 август 2017 | 10:52

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-02-14-678/17.08.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, разположен в сграда с идентификатор 68134.403.96.2 по КККР на град София, етаж 7 (седем), за който е съставен  АПДС № 07902/14.03.2012 г., с предоставени права на управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и представляващ -  „Стол” с обща полезна площ от 242,60 кв. м. (двеста четиридесет и две цяло и шестдесет кв. м.), включващ: зала столова – 153,71 кв.м.; бюфет – 25,41 кв.м.; преддверие – 3,20 кв.м.; кухненски офис разливна – 21,77 кв.м.; помещение умивалня прибори – 13,15 кв.м.; помещение /архив по проект/ – 11,54 кв.м. и склад – 13,82 кв.м., с предназначение за доставка и продажба на храни и напитки „корпоративен кетъринг”.

Срок на наемното правоотношение –  5 години.

Начална месечна наемна цена – 326, 00 лева (триста двадесет и шест лева), без включен ДДС, определена съгласно чл. 41 от ППЗДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 100.00 (сто) лв. и се превежда по следната банкова сметка на МРРР в Българската народна банка: BG24BNBG96613300166301.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.government.bg, или да бъде получена в ст. 502, ет. 5, в сградата на МРРБ, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 18.09.2017 г. (включително), в административната сграда на МРРБ - гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, в стая № 502, ет. 5.

Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване на тел. 02/94 05 446 или на тел. 02/94 05 219.

Търгът ще се проведе на 19.09.2017 г., от 10.00 ч., в сградата на МРРБ.

  • Прикачени файлове (2)
    Заповед и документи за търга
    Заповед и документи за търга
Прикачени файлове (2)