Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
16 януари 2017 | 17:30
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на общинските пътища
07 ноември 2016 | 14:30
Проект на Постановление за изменение и допълнение за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
28 октомври 2016 | 18:52
Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
24 октомври 2016 | 22:45
Проект на Решение на Министерския съвет за допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища
18 октомври 2016 | 12:33
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
17 октомври 2016 | 19:37
Проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февр
14 октомври 2016 | 13:22
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Мини
12 октомври 2016 | 18:05
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм., бр. 10
05 октомври 2016 | 14:47
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община
03 октомври 2016 | 17:59
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотивите към него
03 октомври 2016 | 17:48
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
03 октомври 2016 | 16:31