Обявление за изменение на решение за отчуждение на имоти в област Монтана

Обявление за изменение на решение за отчуждение на имоти в област Монтана

14 август 2017 | 11:24

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че с Решение № 419 от 31 юли 2017 г. е изменено Решение № 949 на Министерския съвет от 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“, на територията на област Монтана, намиращи се на територията на област Монтана.

Причината за изменението е допусната техническа грешка в административния акт, изразяваща се в неправилно посочване на собственика и размера на засегнатата площ на поземлен имот с идентификатор 48489.4.439 (по регистър) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, община Монтана, област Монтана.