Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни

29 септември 2017 | 15:11

Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) е един от актовете, осигуряващи национални мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета на ЕС за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО.

Наредбата е разработена на основание на чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

Във връзка с предприетите действия, по инициатива на Министерския съвет (МС), за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса беше разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на НУРВСПСРБ.

  • Прикачени файлове (3)
    Наредба за изм. на НУРВСПСРБ_27.09.2017
    Мотиви
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)