Удължен е срокът на конкурса за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

Удължен е срокът на конкурса за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвмес

10 август 2017 | 15:39

Удължен е крайният срок за подаване на заявления във връзка обявения конкурс за избор на външни оценители, които да подпомогнат извършването на оценка на качеството (техническа и финансова оценка) на подадените проектни предложения по Първа покана за набиране на проектни предложения по програмата.

Новият срок за кандидатстване е удължен до 22 август 2017 г., 23:59 часа. (GMT + 2 часа). Заявленията се подават на имейл адрес: recruitment@adrse.ro .

Всички други условия остават непроменени. Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен тук.