Административно обслужване и административни услуги

Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
07 септември 2017 | 17:27
Списък на служителите от администрацията на МРРБ, подали декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси
28 март 2017 | 13:46
Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления
01 юни 2016 | 14:48
Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
13 декември 2015 | 11:00
Седалище и адрес на МРРБ. Адреси на териториалните звена на МРРБ. БУЛСТАТ на МРРБ
21 май 2008 | 15:47
Достъп до обществена информация
21 май 2008 | 15:27
Работно време на Центъра за админитративни услуги. Данни за кореспонденция
20 май 2008 | 09:20
Вътрешни правила за организация на административно обслужване в МРРБ
05 ноември 2007 | 19:33
Харта на клиента
26 октомври 2007 | 15:28

Страница 1 от 1