Обяви
Полезна информация
Обяви
09 май 2017 | 16:51
Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество ...

05 май 2017 | 15:13
Годишни доклади за наблюдение на въздействие върху околната среда на Програмите за трансгранично сътрудни...

03 май 2017 | 12:58
Започва набирането на кандидати за независими експерти за оценяване на общините, кандидатстващи за присъж...

12 април 2017 | 16:45
Отчуждителна процедура на имоти – частна собственост в землището на с. Полски градец, община Раднево

Виж всички
Полезна информация
27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

05 април 2017 | 14:21
Асоциации по ВиК

02 декември 2016 | 12:15
Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
28 април 2017 | 16:36
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от А...

12 април 2017 | 16:57
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, съз...

12 април 2017 | 15:32
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/ил...

23 март 2017 | 11:56
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи

Виж всички
Нормативни актове
01 март 2017 | 14:08
Конституция на Република България

07 февруари 2017 | 15:00
ЗАКОН за устройство на територията

07 февруари 2017 | 14:01
Закон за регионалното развитие

07 февруари 2017 | 13:46
ЗАКОН за Камарата на строителите

Виж всички