Обяви
Полезна информация
Обяви
17 февруари 2017 | 16:02
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“...

30 януари 2017 | 15:53
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 201...

19 януари 2017 | 14:20
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРР...

13 януари 2017 | 11:53
Публично обсъждане на Насоките за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по...

Виж всички
Полезна информация
02 декември 2016 | 12:15
Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец

24 октомври 2016 | 14:09
Нов Център за административно обслужване на МРРБ

05 октомври 2016 | 10:47
Ново работно време на АГКК и СГКК

01 август 2016 | 11:56
Писмо от Комисията за финансов надзор /КФН/ с вх. № 90-03-624 от 29.07.2016 г. в Министерство на регионал...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
20 януари 2017 | 18:26
Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на На...

17 януари 2017 | 15:41
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - пуб...

16 януари 2017 | 17:30
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от А...

07 ноември 2016 | 14:30
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на общинските пътища

Виж всички
Нормативни актове
02 февруари 2017 | 09:19
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 19.1.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производств...

23 януари 2017 | 14:51
Наредба № РД-02-20-2 от 8.6.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни си...

23 януари 2017 | 11:01
Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежит...

20 януари 2017 | 11:04
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2017 г. за изработван...

Виж всички