Начало | Контакти | English
НОВИНИ
ОБЯВИ
03 юли 2015 | 11:48
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по втората покана за представяне на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България ИНТЕРРЕГ V - A
02 юли 2015 | 16:52
Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.
02 юли 2015 | 11:09
„Избор на експерти за извършване на техническа оценка и оценка на качеството на получените проектни предложения в рамките на поканите за представяне на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020 между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша Югославска Република Македония и Република България и Република Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ“
виж всички обяви