Начало | Контакти | English
НОВИНИ
27 август 2014 | 18:03
  Екатерина Захариева: Създаването на Енергийния борд ще осигури стабилизиране на сектора

Енергийният борд ще извърши спешен анализ на състоянието на сектор "Енергетика", за да определи причините, довели до нестабилността в него. Той ще трябва да предложи неотложни мерки за преодоляване на дисбаланса в системата.
виж всички новини
ОБЯВИ
21 август 2014 | 10:39
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани–Средиземно море“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)
12 август 2014 | 17:39
Съобщение за провеждане на консултации относно доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)
12 август 2014 | 14:44
Финални работни версии на Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; България-Македония и България-Турция 2014-2020 г.
виж всички обяви