Начало | Контакти | English
НОВИНИ
02 септември 2014 | 19:30
  Екатерина Захариева: Енергийният борд трябва да бъде платформа за конструктивен диалог между всички заинтересовани страни в сектор „Енергетика“

Като основна задача на Борда вицепремиерът определи анализа на състоянието на енергийната система, идентифицирането на основните рискове и предлагането на адекватни решения.
виж всички новини
ОБЯВИ
29 август 2014 | 11:39
ВАЖНО!!! Покана за подаване на проектни предложения по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”
21 август 2014 | 10:39
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани–Средиземно море“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)
12 август 2014 | 17:39
Съобщение за провеждане на консултации относно доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012 г.)
виж всички обяви