Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС)

Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГСТ) са инструмент за подпомагане дейностите на партньорските организации по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз.

Условията и правилата за тяхната организация и работа са установени в Регламент (ЕО) 1082/2006 от 5 юли 2006 г. относно ЕГТС, изменен с Регламент (ЕС) № 1302/2013 от 17 декември 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европа - наричан за краткост Регламента за ЕГТС.

Целта тези групи е да насърчават и да улеснят трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество между нейните членове, в полза на засилване на икономическото, социалното и териториално сближаване на Европейския съюз.

За повече информация, посетете портала за ЕГТС.

 

  • Прикачени файлове (8)
    Регламент (ЕО) 1082/2006 от 5 юли 2006 г. относно ЕГТС 2017-03-29 16:45:06
    Регламент (ЕС) № 1302/2013 от 17 декември 2013 г. 2017-03-29 16:45:06
    Поправка на Регламент (ЕС) № 1302/2013 от 20 декември 2013 г. 2017-03-29 16:45:06
    Постановление № 24 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национални правила относно учредяване, регистрация и членство в Европейски групи за териториално сътрудничество 2017-03-29 16:45:07
    Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива гру 2017-03-29 16:45:07
    Списък на регистрираните в Република България ЕГТС 2017-03-29 16:45:06
    Списък на българските юридически лица, членове на ЕГТС, регистрирани извън България 2017-03-29 16:45:05
    Списък на потенциалните членове на ЕГТС 2017-03-29 16:45:05