Новини

Информация относно процедура по премахване на буни пред морски плаж на къмпинг „Черноморец“
29 март 2017 | 10:56
Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
28 март 2017 | 17:29
Промени в нормативните документи в областта на кадастъра и разработване на Национална дългосрочна програма за развитието на геодезията, картографията и кадастъра бяха обсъдени на работна среща в АГКК
27 март 2017 | 16:58
Приключи работата по Фаза 1 на договорите за разработване на регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация в 14 обособени територии, обслужвани от съответните ВиК оператори
22 март 2017 | 12:08
33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ
21 март 2017 | 14:41
Подадено е проектно предложение на Медицински университет - София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014 -2020
20 март 2017 | 17:07
49 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020 са одобрени за финансиране
17 март 2017 | 14:44
ГД ГРАО започна отпечатването на избирателните списъци
17 март 2017 | 14:18
Одобрени са 37 проекта в рамките на Първата покана по Програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020
14 март 2017 | 16:55
Министър Спас Попниколов се ангажира лично за решаване на проблема с водоснабдяването в Севлиево
10 март 2017 | 14:24
Зам.-министър Виолета Комитова: Променя се философията на нормативната уредба, за да се регулира по-добре велосипедното движение
09 март 2017 | 14:33
Зам.-министър Виолета Комитова: Енергийната ефективност и интелигентите градове са приоритети за МРРБ, като мерки за екологичното състояние на планетата
07 март 2017 | 13:55