Обяви

Предстои стартиране на втора покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
10 март 2017 | 17:22
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 във връзка с втората покана за проектни предложения
17 февруари 2017 | 16:02
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
30 януари 2017 | 15:53
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 във връзка с третата покана за проектни предложения
19 януари 2017 | 14:20
Публично обсъждане на Насоките за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
13 януари 2017 | 11:53
Покана за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европa
05 януари 2017 | 14:38
Обявление за отчуждаване на части от имоти за АМ "Марица"
03 януари 2017 | 13:33
Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
03 януари 2017 | 13:32
Втора публична консултация на пакета документи за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
21 декември 2016 | 16:00
Доставка, инсталиране и осъществяване на напречна връзка с комуникационно оборудване за Interreg програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България
07 декември 2016 | 14:43
Отворена е покана за добри практики по Програма УРБАКТ III 2014 – 2020
07 декември 2016 | 13:41
Обявление от областния управител на област Хасково, за започнала отчуждителна процедура на части от имоти – частна собственост
06 декември 2016 | 15:29