Обяви

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020
09 май 2017 | 16:51
Годишни доклади за наблюдение на въздействие върху околната среда на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България управлява за програмен период 2014-2020 г.
05 май 2017 | 15:13
Започва набирането на кандидати за независими експерти за оценяване на общините, кандидатстващи за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
03 май 2017 | 12:58
Отчуждителна процедура на имоти – частна собственост в землището на с. Полски градец, община Раднево
12 април 2017 | 16:45
Срокът за участие в Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление се удължава до 28 април 2017 г.
06 април 2017 | 14:02
Предстои стартиране на втора покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
10 март 2017 | 17:22
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 във връзка с втората покана за проектни предложения
17 февруари 2017 | 16:02
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
30 януари 2017 | 15:53
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 във връзка с третата покана за проектни предложения
19 януари 2017 | 14:20
Публично обсъждане на Насоките за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
13 януари 2017 | 11:53
Покана за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европa
05 януари 2017 | 14:38
Обявление за отчуждаване на части от имоти за АМ "Марица"
03 януари 2017 | 13:33