Полезна информация

Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец
02 декември 2016 | 12:15
Нов Център за административно обслужване на МРРБ
24 октомври 2016 | 14:09
Ново работно време на АГКК и СГКК
05 октомври 2016 | 10:47
Писмо от Комисията за финансов надзор /КФН/ с вх. № 90-03-624 от 29.07.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно възникнало задължение за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала за разкриване на информация пред КФН и пред обществеността, съгласно § 1д от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа (обн. ДВ бр.42 от 03.06.2016 г.).
01 август 2016 | 11:56
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ е преименувана на „Градско и регионално развитие“
18 май 2016 | 16:18
Удължава се срокът за приемане на възражения по Kадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти за територията на район „Триадица“, Столична община
05 февруари 2016 | 17:41
България поема председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа
10 ноември 2015 | 10:56
Проверяваме къде гласуваме за местните избори и референдума, чрез три платформи, осигурени от МРРБ
23 септември 2015 | 19:47
Съобщение на Агенция по геодезия, картография и кадастър
03 септември 2015 | 14:08
Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименни списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на проекти за общи устройствени планове на общини през 2015 г.
02 април 2015 | 15:20
Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименен списък на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на задания за общи устройствени планове на общини през 2015 г.
27 март 2015 | 16:25
Министър Лиляна Павлова започва национална разяснителна кампания по програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилища
06 февруари 2015 | 19:13