Кариери

Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
24 март 2017 | 13:09
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „ТЗ ГРАО - Добрич”, ГД ГРАО
21 март 2017 | 10:09
Конкурс за длъжността "Старши експерт" в дирекция „Държавна собственост“, отдел „Актуване и управление“
16 март 2017 | 14:40
Kонкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Административно-териториално устройство и децентрализация“, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щатна бройка
15 март 2017 | 12:13
Kонкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Югозападен район“, главна дирекция „Градско и регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щатна бройка
14 март 2017 | 16:37
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в отдел „Северозападен район”, Главна дирекция „Градско и регионално развитие”
14 март 2017 | 15:57
Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в отдел „Северозападен район”, Главна дирекция „Градско и регионално развитие”
14 март 2017 | 15:52
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в отдел „Североизточен район”, Главна дирекция „Градско и регионално развитие”
14 март 2017 | 15:43
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Стратегии и програми”, дирекция „Жилищна политика“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щатна бройка
13 март 2017 | 10:50
Конкурсна процедура за външни специалисти за подпомагане дейностите на ГД ГРР и отдел ПКМ по ОПРР 2014-2020
09 март 2017 | 16:37
Конкурс за длъжността "юрисконсулт“ в отдел „Нормативни актове”, дирекция „Правна“
06 март 2017 | 15:25
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район - Пловдив”, ГД СПРРАТУ
20 февруари 2017 | 14:10

Страница 1 от 2