Кариери

Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район - Пловдив”, ГД СПРРАТУ
20 февруари 2017 | 14:10
Конкурс за длъжността "старши експерт" в ТЗ ГРАО - Благоевград, ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване"
06 февруари 2017 | 16:12
Конкурс за длъжността „главен експерт“ в териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Плевен, ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“
06 февруари 2017 | 15:20
Подбор за длъжността „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 4 (четири) позиции
26 януари 2017 | 13:08
Подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор „Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания“, отдел „Финансово управление и контрол”, ГД ГРР
18 януари 2017 | 14:09
Конкурс за длъжността „държавен експерт“ в сектор „Национална база данни“,отдел „Електронна обработка на информацията”, ГД ГРАО
06 януари 2017 | 11:46
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Актуване и управление“, дирекция „Държавна собственост“
04 януари 2017 | 12:33
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Отчуждаване и разпореждане”, дирекция „Държавна собственост“
04 януари 2017 | 12:28

Страница 1 от 1