Кариери

Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва
17 юли 2017 | 09:49
Kонкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Счетоводство и плащания“, дирекция „Финансово-стопански дейности“
12 юли 2017 | 08:57
Конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Стратегии и програми”, дирекция „Жилищна политика“
05 юли 2017 | 11:07
Директор на дирекция "Технически правила и норми"
03 юли 2017 | 15:29
Главен експерт в отдел "Административно обслужване", дирекция АОЧР
25 май 2017 | 14:23
Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Процедури и договори”, дирекция „Правна“при Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 1 щатна бройка
11 май 2017 | 14:21
Конкурсна процедура за външен специалист, за подпомагане на дейността на отдел “Предварителен контрол и мониторинг” в Главна дирекция “Градско и регионално развитие” по ОПРР 2014-2020 г. в МРРБ, Позиция 2
03 май 2017 | 11:08
Конкурсна процедура за външен специалист, за подпомагане на дейността на отдел “Законодателство, оценка на риска и нередности” в Главна дирекция “Градско и регионално развитие” по ОПРР 2014-2020 г. в МРРБ, Позиция 1
03 май 2017 | 10:59
„Старши експерт” в отдел „Наблюдение, програмиране и публичност“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
12 април 2017 | 10:40
„Mладши експерт“ в сектор „Финансов контрол“, отдел „Финансово управление и контрол”, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ при МРРБ
12 април 2017 | 10:35
Държавен експерт в сектор „Национална база данни“, отдел „Електронна обработка на информацията“, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
03 април 2017 | 13:58
Младши експерт в отдел „Финансово управление, контрол и мониторинг“, дирекция „Жилищна политика”
30 март 2017 | 16:14