Начало | Контакти | English
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

 Важно!

21.12.2016г.

             Писмо за спазване на правилата за допустимост на извършваните дейности.

               Писмо  на МРРБ

 

 

 Важно!

21.11.2016г.

             Писмо за временно преустановяване сключването на договори и обявяването на обществени поръчки по Националната програма за енергиина ефективност на многофамилни жилищни сгради.

               Писмо  на МРРБ

 

 

 

 Важно!

03.11.2016г.

Публикувано е становище на Агенцията по обществени поръчки относно прилагането на чл. 100 от Закона за обществените поръчки.

Писмо на АОП

 

 Важно!

5.10.2016г.

Публикувани са актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – в сила от 10.10.2016 г.

 

Съобщение

Публикуван е фомуляр за искане на становище за прилагане на референтните стойности.

Формулярът се попълва само при необходимост от уточняване на прилагането на референтните стойности.

Формуляр искане за становище от МРРБ - РС

 

Съобщение

23.08.2016 г.

Писмо от министър  Павлова за Референтни стойности за авторски надзор за сгради прехвърлени от проект ЕОБД към НПЕЕМЖС

Референтна стойност за АН за сгради ЕОБД 

 

Съобщение

16.05.2016 г.

Световна банка

Покана за обществени консултации за Оценка на екологичните и социалните системи към

Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради - Програма за резултати

Групата на Световната банка (СБ), чрез програмата за финансово подпомагане "Програма за резултати", разглежда Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради, стартирана от правителството на Република България. Основната цел на проекта за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е да реновира многофамилни сгради, с цел да се допринесе за по-висока степен на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на полезния експлоатационен период на сградите и осигуряване на условия за жизнената среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Проектът ще се координира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За целите на постигане на съответствие на Програмата с екологичните и социални защитни политики на СБ, българското и европейското законодателство и идентифициране и смекчаване на потенциалните рискове за околната среда, Световната банка, извърши цялостна оценка на екологичните и социални системи (ОЕСС). Основната цел на ОЕСС е да се оцени способността на общите национални екологични и социални системни политики и практики и тяхната роля за подпомагане изпълнението на проекта и за постигане на стабилна устойчивост на всички дейности по Програмата. Също така оценката определя пропуски и предлага мерки за тяхното преодоляване. Във връзка с националните изисквания и изискванията на СБ и като част от оценката, СБ ще оповести документът по ОЕСС на интернет страницата на Банката - www.worldbank.org, секция проучвания - и МРРБ – www.mrrb.government.bg - и в печатно копие в офиса на СБ от 16 май 2016 г. до 27май 2016 г., правейки го достъпен за широката общественост, неправителствени организации и други заинтересовани страни за коментари, въпроси и предложения. Моля да ги изпращате на следните адреси:

 Електронна поща: asamsonova@worldbank.org; Пощенски адрес: СТЦ „Интерпред“, бул. Драган Цанков № 36, бл. А, ет. 5, Световната банка;  Факс номер: 029712045

Представяне на ОЕСС и обществени консултации ще бъдат проведени след оповестяването. Заинтересованите страни са поканени да присъстват на представянето и да участват в дискусиите, като предоставят своя значим принос. Обществени консултации ще се проведат на 30 май 2016, от 15 до 17 часа, в зала G3 на СТЦ „Интерпред“, бул. Драган Цанков № 36.

       Приложения

Съобщение

09.02.2016 г.

 
С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.
В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:
- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
- многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.
В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ. 
През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. 
                         * Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.
 
ВАЖНО!

Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
     - бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
     - при наличен финансов ресурс по програмата. 

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда съобразно разполагаемия финансов ресурс по националната програма да се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ над 36 самостоятелни обекта, след това тези под 36, строени по индустриален способ самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради.
Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014 – 2020г.  е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община, конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – Националната и ОПРР 2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране.
В допълнение, в рамките на националната програма се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи, 137 сгради, съгласно приложен списък.
 

ПМС № 23/4.02.2016 г.

Таблица с референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (към дата 25.01.2016 г.)

Всички обществени поръчки за избор на изпълнител на строителни и монтажни дейности, открити с решение на Възложителя (общината) до 31.12.2015 г. по реда на Закона за обществените поръчки, се довършват  по стария ред и действащите към момента на откриването публикувани референти стойности за този вид дейности. 

 Изменени Методически указания и приложения (октомври 2015)

Правила за осъществяване на мониторинг на референтните стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
Допълнителни указания по прилагането на нормативната уредба за енергийна ефективност на сгради и за безопасност при пожар във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 
 

Съобщение

26.10.2015 г.

С ПМС № 282/19.10.2015 г. бяха приети промени в т. 4. „Изисквания към обществените поръчки“ от Методическите указания по националната програма. Текстовете са допълнени и се предвижда възможност да се публикуват на интернет страницата на МРРБ референтни стойности за отделните дейности по сградите, като тези стойности ще могат да се актуализират на всеки три месеца при необходимост. Предвидено е всяка община задължително да се съобразява с публикуваните референтни стойности за отделните дейности. 

Заложено е в рамките на програмата да се осъществява контрол по спазването на референтните стойности за отделните дейности чрез областните управители, които са отговорни да наблюдават процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране съгласно Методическите указания. Редът за упражняване на контрола ще се извършва чрез Правила за осъществяване на мониторинг на референтните стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С въвеждането на референтните стойности ще се създаде рамка, която от една страна да гарантира ефикасното разходване на средствата по програмата, а от друга да подпомогне общините при реализирането на допустимите дейности. Въвеждането на референти стойности ще спомогне за спазване на бюджетната и финансова дисциплина при разходването на средства по програмата. Заложената възможност за актуализация на стойностите на всеки три месеца, при необходимост, ще позволи да се следи за спазване на пазарния принцип, както и да се отчитат своевременно спецификите и промените на пазара.

Таблица с референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (към дата 26.10.2015 г.)

ПМС № 282/19.10.2015 г.
 

Уточнение във връзка с публикации в медиите относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Във връзка с появили се публикации в медиите, в които се твърди, че в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради разходите за строителен надзор не са допустими за финансиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщава, че Програмата е изцяло съобразена с изискванията на Закона за устройство на територията. Процесът по обновяване на одобрените сгради следва реда, определен в закона и извършването на строителен надзор е основен елемент от осъществяването на контрол върху строителните и монтажни работи.

Съгласно Методическите указания по Програмата на всяка сграда следва да се извърши техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява по надлежния ред и се издава разрешение за строеж, след което се стартира със строителните и монтажни работи. В рамките на програмата е посочено изрично извършването на авторски и строителен надзор,  а в допълнение програмата изисква и упражняване на инвеститорски контрол.

Съгласно Методическите указания всички тези дейности са предвидени в Програмата и разходите за тях, включително за строителния надзор, са допустими за финансиране от самата програма.

Писмо от МРРБ до КСБ относно допустимостта на разходите за строителен надзор по Програмата

 

Съобщение

На 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.).

Одобрените изменения в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в следните насоки:

  • При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма. По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група от минимум от две блок-секции или за група от повече от две свързано застроени сгради. 
  • По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.
  • По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията на програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп (приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, които се използват за извършване на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, то към тях задължително са приложими правилата на схемата за минимална помощ. При това изключение задължително решенията на сдружението за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности се внасят за приемане от общото събрание на собствениците при изискванията за кворум и мнозинство съгласно ЗУЕС. 
  • След направен преглед и детайлен анализ на одобрените към момента сгради, като бяха отчетени и параметрите на публикуваните обществени поръчки от общини заложеният лимит за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност е актуализиран от 200 млн. лв. на 100 млн. лв. Пазарната цена на предлаганата услуга е по-ниска. Редуцираната сума остава в програмата и ще бъде използвана за същинските дейности по обновяването.
  • Във връзка с последните промени в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради са направени изменения и допълнителни разяснения в Методическите указания. 
  • С цел по-доброто разбиране на някои текстове са направени допълнителни разяснения, както и са отстранени несъответствия в документи, приложения към Методическите указания.
  • С оглед въведеното изключение в Методическите указания по отношение осигуряване на 100% съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти са разработени три нови приложения – образци към Методическите указания: приложение № 15 - образец „Покана за ОС на собствениците“; приложение № 16 - образец „Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците“; приложение № 17 - образец „Протокол за проведено ОС на собствениците (етажната собственост)“. Добавено е и ново приложение № 4 към „Договор за целево финансиране“ (Приложение № 11).

Промените по документите са маркирани в цвят. Заявления за интерес и финансова помощ, подадени в общината, за които процедурата по оценка не е приключила, ще се разглеждат по новия ред, без да е необходимо да бъдат допълвани и променяни съобразно изменените образци на документи, с изключение на случая на прилагане на изключението за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти, при който подаденото Заявление за интерес и финансова помощ е необходимо да се допълни с Приложение № 15, Приложение № 16 и Приложение № 17 от Методическите указания. 

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)

Изменени Методически указания и приложения (април 2015)

Общината отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия. За повече детайли по програмата и начина на кандидатстване моля да потърсете Вашата община!
 
Въпроси и отговори

Отчитане от общините на разходи и администриране на договори по програмата
 
Отговор на поставен въпрос в открито писмо от 02.07.2015 г.

Актуална информация за напредъка по програмата (към дата 04.12.2015 г.)

  
Февруари, 2015

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Mетодически указания и приложения към тях

Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Презентация

Брошура

 

Съобщение

Камарата на строителите в България разработи примерни тръжни документации за:

  • изготвяне на техническо обследване и обследване за енергийна ефективност;
  • строителен надзор;
  • инженеринг.

Обръщаме внимание, че документите са примерни и Министерство на регионалното развитие и благоустройството не поема ангажимент за тяхната всеобхватност и прецизност.

При спазване на Закона за обществените поръчки всяка община за изготвяне на съответната тръжна документация следва да се съобрази с изискванията на Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, с изискванията за плащане от страна на Българската банка за развитие, както и със спецификата на жилищния сграден фонд на своята територия.

Примерна документация, разработена от КСБ

Съобщение

Поправка в Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (ДВ, бр. 10 от 2015 г.)

Поради допусната техническа грешка при публикуване на Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й в ДВ, бр. 10 от 2015 г.  е направена поправка в скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради в приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 в т. ІV. Технически изисквания за изпълнение на дейностите за енергийна ефективност и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, т. 1. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите. Поправката е отразена в бр. 18, ДВ от 10.03.2015 г.   

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради на стр. 26 в публикуваните Методическите указания, е коректна.