Отворени данни

Наборът от отворени данни, които публикува Министерството на регионалното развитие и благоустройството, може да бъде намерен на Портал за отворени данни на Република България.