Кариери

Конкурс за длъжността „главен експерт” в сектор „Финансов контрол“, отдел „Финансово управление и контрол“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
20 април 2018 | 13:00
Началник на сектор, сектор „Стратегическо планиране и програмиране“ в отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
18 април 2018 | 10:19
Главен експерт в отдел „Административно обслужване“, дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси”
03 април 2018 | 15:33
Младши експерт в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
26 март 2018 | 11:44
Старши експерт в отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“, дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”
26 март 2018 | 11:20
Подбор за двама външни членове на одитен комитет
14 март 2018 | 14:32
Старши юрисконсулт в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна“
01 март 2018 | 14:11
Kонкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Законодателство и нередности“, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
21 февруари 2018 | 12:45
Заместник главен директор на ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие
17 януари 2018 | 12:31
„Старши експерт“ в отдел „Административно обслужване“, дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството
12 януари 2018 | 11:06
Младши експерт в отдел „Мониторинг“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
19 декември 2017 | 11:04
Старши експерт в отдел "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура", дирекция "Водоснабдяване и канализация"
14 декември 2017 | 11:32