Закони

Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
04 май 2016 | 12:17
Допълнителен протокол към Eвропейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
04 май 2016 | 12:16
ЗАКОН за управление на етажната собственост
26 април 2016 | 00:00
Закон за регионалното развитие
24 февруари 2016 | 16:45
Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние
17 декември 2013 | 12:40
Конституция на Република България
04 септември 2013 | 15:00
С П И С Ъ К на действащата към 1.VІІ.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството
04 септември 2013 | 14:00
Закон за туризма
04 септември 2013 | 13:11
Закон за публично-частното партньорство
04 септември 2013 | 12:37
ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
26 февруари 2010 | 00:00
Закон за транслитерацията
13 март 2009 | 00:00
Закон за административно-териториалното устройство на Република България
21 януари 2008 | 00:00