Обяви
Полезна информация
Обяви
10 март 2017 | 17:22
Предстои стартиране на втора покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничеств...

17 февруари 2017 | 16:02
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“...

30 януари 2017 | 15:53
Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 201...

19 януари 2017 | 14:20
Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРР...

Виж всички
Полезна информация
02 декември 2016 | 12:15
Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец

24 октомври 2016 | 14:09
Нов Център за административно обслужване на МРРБ

05 октомври 2016 | 10:47
Ново работно време на АГКК и СГКК

01 август 2016 | 11:56
Писмо от Комисията за финансов надзор /КФН/ с вх. № 90-03-624 от 29.07.2016 г. в Министерство на регионал...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
23 март 2017 | 11:56
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи

23 март 2017 | 11:47
Нaредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по в...

23 март 2017 | 11:45
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на запов...

23 март 2017 | 11:43
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за из...

Виж всички
Нормативни актове
01 март 2017 | 14:08
Конституция на Република България

07 февруари 2017 | 15:00
ЗАКОН за устройство на територията

07 февруари 2017 | 14:01
Закон за регионалното развитие

07 февруари 2017 | 13:46
ЗАКОН за Камарата на строителите

Виж всички