Обяви
Полезна информация
Обяви
19 юли 2017 | 10:37
Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програми...

14 юли 2017 | 13:57
Становище по Екологична оценка № 2-2/2017 г. за проект на Изменение на общия устройствен план на община П...

06 юли 2017 | 10:25
Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за пр...

16 юни 2017 | 17:30
Отчуждителна процедура на на имоти – частна собственост в землището на с. Овчарци, община Раднево

Виж всички
Полезна информация
27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

05 април 2017 | 14:21
Асоциации по ВиК

02 декември 2016 | 12:15
Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
21 юли 2017 | 16:03
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестици...

05 юли 2017 | 16:46
Проект на постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на ре...

30 юни 2017 | 17:18
Проект на Наредба № РД-02-20 от 2017 г. за проектиране на пътища

20 юни 2017 | 12:57
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

Виж всички
Нормативни актове
01 март 2017 | 14:08
Конституция на Република България

07 февруари 2017 | 15:00
ЗАКОН за устройство на територията

07 февруари 2017 | 14:01
Закон за регионалното развитие

07 февруари 2017 | 13:46
ЗАКОН за Камарата на строителите

Виж всички