Обяви
Полезна информация
Обяви
22 януари 2018 | 13:14
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Шабла и ...

22 януари 2018 | 09:54
Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудниче...

10 януари 2018 | 17:33
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градс...

10 януари 2018 | 11:16
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудниче...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
23 януари 2018 | 17:29
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддъ...

08 януари 2018 | 16:40
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

05 януари 2018 | 20:39
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически прав...

08 декември 2017 | 15:56
Проект на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

Виж всички
Нормативни актове
22 януари 2018 | 15:15
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

22 август 2017 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

22 август 2017 | 16:21
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбан...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

Виж всички