Обяви

Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
10 януари 2018 | 17:33
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
10 януари 2018 | 11:16
Решение № ЕО-23/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „ВиК” ЕООД, гр. Видин
02 януари 2018 | 12:50
Решение № ЕО-22/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Добрич
21 декември 2017 | 14:09
Решение № ЕО-21/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник
21 декември 2017 | 14:07
Решение № ЕО-18/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Русе
19 декември 2017 | 11:48
Решение № ЕО-17/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Ямбол
19 декември 2017 | 11:01
Решение № ЕО-16/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Шумен
19 декември 2017 | 10:58
Решение № ЕО-15/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца
12 декември 2017 | 12:47
Решение № ЕО-14/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас
12 декември 2017 | 12:43
Процедура за външни оценители по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония
11 декември 2017 | 09:57
Решение № ЕО-13/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали
07 декември 2017 | 14:34