Обяви

Обявление за отчуждение на имоти в област Бургас за реализация на инфраструктурни проекти
24 октомври 2017 | 13:01
Удължен е срокът за подаване на формуляри за кандидатстване по втора стъпка на Третата покана за проектни предложения по програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България
13 октомври 2017 | 16:50
Удължаване срока за кандидатстване, посочен в обявлението за провеждане на обществена поръчка за набиране на външни експерти по Третата покана на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България
09 октомври 2017 | 11:40
Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
07 септември 2017 | 17:27
Заповед № РД-02-14-709/30.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на министъра на териториалното развитие и строителството
05 септември 2017 | 13:20
МРРБ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ведомствен стол
18 август 2017 | 10:52
Обявление за изменение на решение за отчуждение на имоти в област Монтана
14 август 2017 | 11:24
Удължен е срокът на конкурса за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
10 август 2017 | 15:39
Обявен е конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
04 август 2017 | 14:34
Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република Бъл
31 юли 2017 | 16:13
Отчуждаване на имоти – частна собственост, за изграждане на „Автомагистрала „Хемус“ участък 1 от км 78+884 до км 87+800
31 юли 2017 | 11:23
Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция“
19 юли 2017 | 10:37