Обяви
Полезна информация
Обяви
05 юли 2018 | 10:13
Партньорски форуми по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

04 юли 2018 | 17:21
Изменение и приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“

03 юли 2018 | 17:34
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“

15 юни 2018 | 11:17
Процедура по отчуждаване на части от имоти за държавна нуждa за изграждане на обект „Автомагистрала „Хему...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
30 юни 2018 | 09:10
Проект на Национална жилищна стратегия

06 юни 2018 | 15:41
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвест...

30 май 2018 | 11:47
Проект на Закон за ратифициране на споразумение за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенц...

24 май 2018 | 09:39
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоа...

Виж всички
Нормативни актове
25 май 2018 | 10:26
Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България

26 януари 2018 | 16:40
Указания за АПИ и общините във връзка с изменения и допълнения през 2015 г., 2016 г. и до 01.06.2017 г. н...

22 януари 2018 | 15:15
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

22 август 2017 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Виж всички