Обяви
Полезна информация
Обяви
18 август 2017 | 10:52
МРРБ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ведомствен стол

14 август 2017 | 11:24
Обявление за изменение на решение за отчуждение на имоти в област Монтана

10 август 2017 | 15:39
Удължен е срокът на конкурса за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на С...

04 август 2017 | 14:34
Обявен е конкурс за външни оценители за оценка на проектните предложения по Първа покана на Съвместната о...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
21 август 2017 | 11:03
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - пуб...

16 август 2017 | 17:30
МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистр...

14 август 2017 | 16:21
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кад...

10 август 2017 | 12:04
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация н...

Виж всички
Нормативни актове
22 август 2017 | 16:21
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбан...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

01 март 2017 | 14:08
Конституция на Република България

07 февруари 2017 | 15:00
ЗАКОН за устройство на територията

Виж всички