Обяви
Полезна информация
Обяви
13 октомври 2017 | 16:50
Удължен е срокът за подаване на формуляри за кандидатстване по втора стъпка на Третата покана за проектни...

09 октомври 2017 | 11:40
Удължаване срока за кандидатстване, посочен в обявлението за провеждане на обществена поръчка за набиране...

07 септември 2017 | 17:27
Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното разв...

05 септември 2017 | 13:20
Заповед № РД-02-14-709/30.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-14-300/2...

Виж всички
Полезна информация
23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

27 април 2017 | 14:39
Писмо до ВиК операторите относно мониторинг на водите

06 април 2017 | 10:03
ВиК оператори с обособени територии

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
16 октомври 2017 | 15:33
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

29 септември 2017 | 15:11
Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строи...

28 септември 2017 | 12:45
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за...

15 септември 2017 | 15:28
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дей...

Виж всички
Нормативни актове
22 август 2017 | 17:24
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

22 август 2017 | 16:21
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбан...

27 юли 2017 | 16:55
Становище по повод обнародването в Държавен вестник (бр.13 от 07.02.2017 г.) на ЗИД на ЗУТ и добавянето н...

01 март 2017 | 14:08
Конституция на Република България

Виж всички