Новини

Над 600 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ се влагат за повишаване на енергийната ефективност на обществени и многофамилни сгради
29 декември 2017 | 12:24
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
22 декември 2017 | 17:57
Над 25 млн. лв. от ОПРР за обновяване на 44 сгради на пожарната и полицейски управления
19 декември 2017 | 15:16
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
30 ноември 2017 | 12:35
Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
21 ноември 2017 | 17:05
Министър Николай Нанков: Свищов разполага със 17 млн. лв. до 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“
07 ноември 2017 | 18:02
Зам.-министър Деница Николова: През следващата година се очаква да бъде обявен за кандидатстване целият бюджет на ОП „Региони в растеж“ за 3 млрд. лв.
07 ноември 2017 | 18:01
През 2018 г. МРРБ стартира кампания „Моят град е моята крепост“ сред ученици
06 ноември 2017 | 17:58
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
23 август 2017 | 17:18
Определен е Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19 май 2017 | 16:54
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
03 май 2017 | 17:14
МРРБ открива нови възможности за модернизацията на детски градини, училища и спортна база
29 април 2017 | 11:00