Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба № за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
06 юни 2017 | 09:06
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011
05 юни 2017 | 10:45
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2008 г.; бр. 3, 100 и 102 от 2009 г.; бр. 82 от 2010 г.; бр. 26 от 2011 г
28 април 2017 | 16:36
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
12 април 2017 | 16:57
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
12 април 2017 | 15:32
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи
23 март 2017 | 11:56
Нaредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
23 март 2017 | 11:47
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
23 март 2017 | 11:45
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строит
23 март 2017 | 11:43
Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по пр
20 януари 2017 | 18:26
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - публична общинска собственост, за обявяване на път - публична общинска собственост за път - публична държавна собственост, и за промяна в списъка на репу
17 януари 2017 | 15:41
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
16 януари 2017 | 17:30