Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
12 април 2017 | 15:32
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи
23 март 2017 | 11:56
Нaредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
23 март 2017 | 11:47
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
23 март 2017 | 11:45
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строит
23 март 2017 | 11:43
Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по пр
20 януари 2017 | 18:26
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - публична общинска собственост, за обявяване на път - публична общинска собственост за път - публична държавна собственост, и за промяна в списъка на репу
17 януари 2017 | 15:41
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
16 януари 2017 | 17:30
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на общинските пътища
07 ноември 2016 | 14:30
Проект на Постановление за изменение и допълнение за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
28 октомври 2016 | 18:52
Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
24 октомври 2016 | 22:45
Проект на Решение на Министерския съвет за допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища
18 октомври 2016 | 12:33