Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2008 г.; бр. 3, 100 и 102 от 2009 г.; бр. 82 от 2010 г.; бр. 26 от 2011 г.)
28 април 2017 | 16:36
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
12 април 2017 | 16:57
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
12 април 2017 | 15:32
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи
23 март 2017 | 11:56
Нaредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
23 март 2017 | 11:47
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
23 март 2017 | 11:45
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
23 март 2017 | 11:43
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
27 февруари 2017 | 13:48
Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г., попр., ДВ, бр. 18 от 2015 г., изм. и доп., ДВ.,бр. 35 от 2015 г. )
20 януари 2017 | 18:26
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - публична общинска собственост, за обявяване на път - публична общинска собственост за път - публична държавна собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища
17 януари 2017 | 15:41
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
16 януари 2017 | 17:30
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на общинските пътища
07 ноември 2016 | 14:30