Проекти на нормативни актове

Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г., попр., ДВ, бр. 18 от 2015 г., изм. и доп., ДВ.,бр. 35 от 2015 г. )
20 януари 2017 | 18:26
Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - публична общинска собственост, за обявяване на път - публична общинска собственост за път - публична държавна собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища
17 януари 2017 | 15:41
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
16 януари 2017 | 17:30
Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на общинските пътища
07 ноември 2016 | 14:30
Проект на Постановление на МС за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп. бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31
01 ноември 2016 | 16:55
Проект на Постановление за изменение и допълнение за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
28 октомври 2016 | 18:52
Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
24 октомври 2016 | 22:45
Проект на Решение на Министерския съвет за допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища
18 октомври 2016 | 12:33
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
17 октомври 2016 | 19:37
Проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., сключено чрез размяна на писма
14 октомври 2016 | 13:22
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.
12 октомври 2016 | 18:05
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
07 октомври 2016 | 19:43