Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и мотивите към Наредбата
21 юли 2017 | 16:03
Проект на постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
05 юли 2017 | 16:46
Проект на Наредба № РД-02-20 от 2017 г. за проектиране на пътища
30 юни 2017 | 17:18
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
20 юни 2017 | 12:57
Проект на Наредба № за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
06 юни 2017 | 09:06
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнeние на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 155 от 2009 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 807, 871 и 1016 от 2012 г., № 340 и 646 от 2014 г., № 110, 852 и 1031 от 2015 г., № 148, 255, 315, 745, 869, 957 и 1030 от 2016 г., № 68 от 2017 г.
05 юни 2017 | 10:45
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2008 г.; бр. 3, 100 и 102 от 2009 г.; бр. 82 от 2010 г.; бр. 26 от 2011 г.)
28 април 2017 | 16:36
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
12 април 2017 | 16:57
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
12 април 2017 | 15:32
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи
23 март 2017 | 11:56
Нaредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
23 март 2017 | 11:47
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
23 март 2017 | 11:45